Biologiczne oczyszczalnie ścieków
Woj. Śląskie, Małopolskie i Opolskie

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA DOMU I PRZEMYSŁU

Oczyszczalnie ścieków w opcji przydomowej montowane są głównie dla domów jednorodzinnych. Wszystkie urządzenia posiadają atest i certyfikaty spełniające wszystkie wymogi ochrony środowiska. Znajdują one swoje zastosowanie w gospodarstwach, w których teren został sprawdzony i znany jest stan lustra wód podziemnych, powierzchnia działki, wydane zostało pozwolenie wodno-prawne, grunty są przepuszczalne oraz powstał projekt, w którym uwzględnione są budynki i oczyszczalnie sąsiadów. Jeżeli grunty są nieprzepuszczalne - konieczny jest drenaż rozsączający.

Przemysłowe oczyszczalnie nawet do kilku tysięcy użytkowników dla hoteli, domów weselnych, osiedli. W oczyszczalni komercyjnej BioDisc marki Kingspan zastosowano technologię opartą na obrotowych złożach biologicznych. Jej potwierdzona skuteczność zapewnia nieprzerwanie wysoką wydajność i bezproblemowe oczyszczanie ścieków przez cały okres użytkowania produktu. Każda komercyjna oczyszczalnia BioDisc® charakteryzuje się kompaktową budową pozwalającą dostosować produkt do szerokiej gamy zastosowań i wymogów dotyczących jakości oczyszczania.
System dawkowania zapewnia najwyższą wydajność, kompensując zmienne ilości wprowadzanych ścieków. Dzięki niemu przez urządzenie ścieki przepływają stałą, kontrolowaną prędkością, a błona biologiczna powstająca na złożu pracuje w optymalnych, stabilnych warunkach. Rozwiązanie pozwala maksymalizować efektywność oczyszczania.

biologiczna oczyszczalnia mikołów biologiczna oczyszczalnia mikołów ekologiczne oczyszczalnie ścieków śląsk

FILM: PROCEDURA MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

FILM: MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z WYMIANĄ GRUNTU

PODSTAWOWE INFORMACJE ODNOŚNIE BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI

• 10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK
• BARDZO NISKIE KOSZTY EKSPOATACJI
• WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
• BRAK NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
• CICHA PRACA
• NISKA AWARYJNOŚĆ
• ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ AKTYWNOŚĆ PRACY
• MAŁA POWIERZCHNIA INSTALACJI
• ZAUTOMATYZAOWANA PRACA
• SYSTEMY INFORMACYJNE GSM
• W EUROPIE DZIAŁA PONAD 100 TYŚ OCZYSZCZALNI
• DOŚWIADCZENIE W PRZEMYSŁOWYCH OCZYSZCZALNIACH
• PRODUKCJA W POLSCE

GALERIA ZDJĘĆ Z MONTAŻU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PROCEDURA MONTAŻU OCZYSZCZALNI DLA DOMU

1. Wykopanie ruru odpływowej wychodzącej z domu.
2. Wykopanie dołu pod zbiornik i rowu.
3. Przygotowanie wykupu pod zbiornik.
4. Transport, ustawienie i wypoziomowanie zbiornika.
5. Posadowienie i podłączenie rur doprowadzających ściek.
6. Wykonanie wykopu pod studnie chłonną.
7. Zabezpieczenie geowłókniną.
8. Obsypanie zbiornika oraz studni chłonnej.


biologiczna oczyszczalnia psary montaż biologiczna oczyszczalnia psary montaż biologiczna oczyszczalnia psary montaż biologiczna oczyszczalnia psary montaż
ZESTAWIENIE OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI SZAMBA ORAZ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SZAMBO

  • 6.000złKoszt inwestycji
  • 3.200złKoszt rocznej eksploatacji
  • 36Ilość wywozu na rok
  • Brak dofinansowania

OCZYSZCZALNIA

  • 12.000złKoszt inwestycji
  • 300złKoszt rocznej eksploatacji
  • 1Ilość wywozu na rok
  • Możliwość dofinansowania

Podane zestawienie powyżej jest przykładowe. Gospodarstwo domowe najczęściej posiada 4-osobowe rodziny, średnie zużycie wody to 2,5 m³ na jednego mieszkańca w ciągu miesiąca koszt odprowadzania ścieków z szamba wynosi około 23 zł/m³.
Porównując obie inwestycje dostrzegamy, że korzystanie z szamba jest bardziej uciążliwe, ponieważ trzeba je wywozić dużo częściej. Eksploatacja roczna oczyszczalni biologicznej jest około 10 razy mniejsza. Koszt inwestycji w oczyszczalnie zwraca się po dwóch latach użytkowania. Dodatkowym atutem w niektórych gminach jest możliwość wzięcia dofinansowania.

Gdzie stosujemy oczyszczalnie BioDisc?
- Blisko zabudowań,
- Na działkach gdzie jest mało miejsca,
- Gdy nie ma możliwości stałego dozoru urządzeń,
- Na obiektach sezonowych.

UZYSKANIE POZWOLENIA NA MONTAŻ OCZYSZCZALNI

biologiczne oczyszczalnie ścieków

biologiczne oczyszczalnie ścieków

badania geologiczne pod oczyszzalnie ścieków

W przypadku oczyszczalni dla domów jedno i wielorodzinnych, gdzie wydajności ścieków nie przekracza 7,5 m³ na dobę wymagane jest jedynie zgłoszenie w starostwie w związku z przeprowadzeniem prac. Każda gmina posiada indywidualne warunki dotyczące instalacji oczyszczalni, bądź zakazu możliwości montażu. Przynależne Starostwo posiada swoje szczegółowe wytyczne odnośnie potrzebnych dokumentów. Z reguły potrzebne są podstawowe plany, projekt instalacji i opinia hydrogeologiczna, którą też wykonujemy. Wykonujemy również operaty wodnoprawne.

Standardowa procedura uzyskania pozwolenia na montaż oczyszczalni:

1. Udanie się do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących możliwości montażu biologicznej oczyszczalni.

2. Wykonanie badania hydrogeologicznego do głębokości 3 metrów w których zostaje zbadany grunt metodą makroskopową, obliczenie współczynnika filtracji i opracowanie opinii hydrogeologicznej w której zostaną udzielone szczegółowe informacje. 3. Pobranie mapki opiniodawczej działki dla której planowana jest inwestycja w Starostwie Powiatowym.

4. Nanieść urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków na mapę.

5. Uzupełnić otrzymane dokumenty:
– druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
– druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wymagane dokumenty znajdziemy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego lub ich papierową wersję w urzędzie.
Zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym trwa 21 dni. Komplet dokumentów obejmuje:
• wypełniony i podpisany druk zgłoszenia,
• wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia,
• mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń,
• opis techniczny oczyszczalni.

Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy odpowiedzi negatywnej oznacza to tylko jedno - możemy przystąpić do montażu biologicznej oczyszczalni ścieków.

Jakie odległości muszą być zachowane przy montażu oczyszczalni ?
  Zagospodarowanie lub zabudowa     Odległość od osadnika     Odległość od drenażu  
  Granica posesji lub droga   2 metry   2 metry
  Dom mieszkalny   brak norm   5 metrów
  Studnia – ujęcie wody pitnej   15 metrów   30 metrów
  Wody gruntowe   brak norm   1,5 metra
  Rurociągi z gazem, wodą   1,5 metra   1,5 metra
  Kable elektryczne   0,8 metra   0,8 metra
  Drzewa i krzewy   brak norm   3 metry
Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania badań geologicznych pod oczyszczalnie ścieków.

Z reguły wykonujemy je w ciągu 10 dni na terenie Śląska i Małopolski.

Opieramy się na rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2006 roku w sprawie warunków odprowadzania ścieków do ziemi. Kiedy sprawdzamy grunt, wykonujemy co najmniej dwa odwierty badawcze na odpowiednią głębokość. Muszą być one wykonane w miejscu zbiornika i w okolicach drenażu rozsączającego, tuneli bądź studni chłonnej. W kolejny etapie przeprowadzamy badania makroskopowe gruntu i pobieramy próbki, których skład chemiczny i współczynnik filtracji sprawdzane są w laboratorium. Wykonujemy również test perkolacyjny, który polega na zalaniu wodą otworu i dokonanie pomiaru mówiącego o tym, ile czasu woda wsiąka w grunt.

Od wyników przeprowadzonych badań, na podstawie których zostanie ustalony poziom zwierciadła wody gruntowej i prędkość wsiąkania wody, zależy sposób odprowadzania ścieków. Informacje te dają podstawę do sporządzania odpowiednich opracowań i wykonania projektów, które określą odpowiednią długość i dopuszczalne obciążenie drenów. Jeżeli powierzchnia działki okaże się niewystarczająca, można zastosować srudnie chłonne, pod warunkiem jednak, że ilość ścieków nie przekracza 1m3 na dobę.

RODZAJE BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI

oczyszcalnia ścieków

biologiczne oczyszczalnie ścieków

biologiczna oczyszczalnia mikołów

Oczyszczalnia Kingspan BioFicient to niezawodne i wydajne rozwiązanie dedykowane gospodarstwom domowym pozbawionym dostępu do kanalizacji. Przeznaczona jest ona do zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 30 osób. Przy oczyszczalniach do 6 użytkowników zbiornik wykonany jest z wysokiej jakości polietylenu, natomiast większe jednostki wykonane są z GRP. Innowacyjny proces oczyszczania z podwójnym bioreaktorem tlenowym zapewnia wysoką skuteczność, również przy nieregularnym dopływie ścieków. Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.

Korzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioFicient:
– Niski koszt pozbycia się ścieków,
– Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych,
– Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowych,
– Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013,
– Całkowicie zautomatyzowana praca,
– Minimalizacja czynności eksploatacyjnych,
– Brak konieczności dodawania biopreparatów,
– Bezpieczny właz klasy A15 zamykany na klucz,
– Niskie koszty użytkowania,
– Niski koszt instalacji,
– Estetyczny wygląd,
– Możliwość zagłębienia dopływu do 150cm,
– Opcjonalna pompownia ścieków oczyszczonych .

Biologiczne oczyszczanie ścieków - projekt i montaż dla domów jednorodzinnych. Głównie w miastach Katowice, Mikołów, Pszczyna, Kobiór, Wyry, Czechowice-Dziedzice, Orzesze, Ornontowice, Łaziska, Dąbrowa Górnicza, Psary, Chrzanów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na Śląsku i Małopolsce z drenażem rozsączającym można zastosować dla domów i innych obiektów komercyjnych, do 22 osób. Parametrem ograniczającym jest tutaj powierzchnia działki, gdyż dla gruntu o słabej przepuszczalności wody istnieje rozwiązanie drenażu z jednoczesną wymianą gruntu pod urządzeniami. Oczyszczenie ścieków zachodzi tu za pomocą procesu sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń oraz rozkładu beztlenowego w osadniku gnilnym. W drugim etapie ścieki trafiają do specjalnego reaktora biologicznego, gdzie są oczyszczane przez bakterie tlenowe występujące na złożu biologicznym.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków :
- drenaż rozsączający,
- osadnik gnilny,
- puzzolana,
- geowłóknina,
- studzienka zamykająca i rozdzielcza,
- zawór napowietrzający,

Studnie chłonne

Jest to jedno z rozwiązań systemu rozsączania wód opadowych lub też ścieków w gruncie. Ich zadaniem jest magazynowanie i rozsączanie odprowadzonej do nich wody opadowej i ścieków. Woda opadowa, która spada z dachu odprowadzana jest rurą kanalizacyjną do systemu rozsączania, gdzie jest magazynowana i rozsączana do gruntu. Ścieki pochodzące z oczyszczalni biologicznych trafiają do studni chłonnej, gdzie są rozsączane lub też oczyszczane w gruncie.

Tunele rozsączające

Jest to główny element systemu rozsączania wód opadowych w gruncie. Jego zadaniem jest rozsączanie doprowadzonej do nich wody lub też ścieków. Woda opadowa pochodząca z dachu odprowadzana jest przez rurę kanalizacyjną do elementów systemu rozsączania, gdzie w kolejnym etapie jest magazynowana i powoli rozsączana do gruntu. Ścieki pochodzące z osadnika gnilnego albo oczyszczalni biologicznej trafiają do tych tuneli, a następnie są rozsączanie i dodatkowo oczyszczane w gruncie.