Ekologiczne oczyszczalnie ścieków Śląsk

domowe oczyszczalnie ścieków śląsk

ekologiczne oczyszczalnie ścieków śląsk

oczyszczalnie ścieków śląsk

Oczyszczalnie ścieków w opcji przydomowej montowane są głównie dla domów jednorodzinnych. Znajdują one swoje zastosowanie w gospodarstwach, w których teren został sprawdzony i znany jest stan lustra wód podziemnych, powierzchnia działki, wydane zostało pozwolenie wodno-prawne, grunty są przepuszczalne oraz powstał projekt, w którym uwzględnione są budynki i oczyszczalnie sąsiadów. Jeżeli grunty są nieprzepuszczalne - konieczny jest drenaż rozsączający.

Wykonujemy badania geologiczne pod oczyszczalnie ścieków na terenie Śląska i Małopolski.
Opieramy się na rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2006 roku w sprawie warunków odprowadzania ścieków do ziemi. Kiedy sprawdzamy grunt, wykonujemy co najmniej dwa odwierty badawcze na odpowiednią głębokość. Muszą być one wykonane w miejscu zbiornika i w okolicach drenażu rozsączającego, tuneli bądź studni chłonnej. W kolejny etapie przeprowadzamy badania makroskopowe gruntu i pobieramy próbki, których skład chemiczny i współczynnik filtracji sprawdzane są w laboratorium. Wykonujemy również test perkolacyjny, który polega na zalaniu wodą otworu i dokonanie pomiaru mówiącego o tym, ile czasu woda wsiąka w grunt.

Od wyników przeprowadzonych badań, na podstawie których zostanie ustalony poziom zwierciadła wody gruntowej i prędkość wsiąkania wody, zależy sposób odprowadzania ścieków. Informacje te dają podstawę do sporządzania odpowiednich opracowań i wykonania projektów, które określą odpowiednią długość i dopuszczalne obciążenie drenów. Jeżeli powierzchnia działki okaże się niewystarczająca, można zastosować srudnie chłonne, pod warunkiem jednak, że ilość ścieków nie przekracza 1m3 na dobę.

Biologiczne oczyszczanie ścieków - projekt i montaż dla domów jednorodzinnych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na Śląsku i Małopolsce z drenażem rozsączającym można zastosować dla domów i innych obiektów komercyjnych, do 22 osób. Parametrem ograniczającym jest tutaj powierzchnia działki, gdyż dla gruntu o słabej przepuszczalności wody istnieje rozwiązanie drenażu z jednoczesną wymianą gruntu pod urządzeniami. Oczyszczenie ścieków zachodzi tu za pomocą procesu sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń oraz rozkładu beztlenowego w osadniku gnilnym. W drugim etapie ścieki trafiają do specjalnego reaktora biologicznego, gdzie są oczyszczane przez bakterie tlenowe występujące na złożu biologicznym.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków :
- drenaż rozsączający,
- osadnik gnilny,
- puzzolana,
- geowłóknina,
- studzienka zamykająca i rozdzielcza,
- zawór napowietrzający,

Studnie chłonne
Jest to jedno z rozwiązań systemu rozsączania wód opadowych lub też ścieków w gruncie. Ich zadaniem jest magazynowanie i rozsączanie odprowadzonej do nich wody opadowej i ścieków. Woda opadowa, która spada z dachu odprowadzana jest rurą kanalizacyjną do systemu rozsączania, gdzie jest magazynowana i rozsączana do gruntu. Ścieki pochodzące z oczyszczalni biologicznych trafiają do studni chłonnej, gdzie są rozsączane lub też oczyszczane w gruncie.

Tunele rozsączające
Jest to główny element systemu rozsączania wód opadowych w gruncie. Jego zadaniem jest rozsączanie doprowadzonej do nich wody lub też ścieków. Woda opadowa pochodząca z dachu odprowadzana jest przez rurę kanalizacyjną do elementów systemu rozsączania, gdzie w kolejnym etapie jest magazynowana i powoli rozsączana do gruntu. Ścieki pochodzące z osadnika gnilnego albo oczyszczalni biologicznej trafiają do tych tuneli, a następnie są rozsączanie i dodatkowo oczyszczane w gruncie.