Palowanie dla Przemysłu

Palowanie z GEOBUD

Do dyspospozycji mamy palowanice na gąsienicach o wadze 10ton, 50 ton, 75 ton i 120 ton do różnego rodzaju wykonywania pali dla przemysłu. Maksymalna głębokość rurowana do samego dołu to 35 metrów przy średnicy fi 1200mm. Posiadane referencje realizacji palowania pod mosty, wiadukty, wiatraki prądotwórcze oraz inne obiekty przemysłowe.


Wybór metody palowania

Wskazanie odpowiedniego sposobu użycia palowania pod fundamentami powinno być dokonane na etapie projektu budynku. Rzecz taka leży w gestii projektanta, jednakże zawsze wymaga najpierw przeprowadzenie badań geotechnicznych działki. Badania takie powinny być wykonane nie tylko w miejscu dokładnego przyszłego usytuowania budynku, ale również jego sąsiedztwie.
Dopiero po zbadaniu odwiertów i uzyskanych z nich próbek geologicznych można podjąć dalsze działania. Należy do nich wytyczenie budynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na położenie ścian nośnych, drzwi wejściowych, kominów czy tarasów. Są to miejsca newralgiczne, szczególnie narażone na obciążenia, więc wymagające dodatkowego wsparcia w postaci mikropali. Oczywiście palowanie pod fundamentami przeprowadzane jest zawsze także pod każdym narożnikiem i na linii ścian nośnych.

Jak widać zakres prac a zwłaszcza konieczna do nich wiedza wykracza poza klasyczne umiejętności ekip budowlanych. Jeśli więc z badań gruntowych wynika, że palowanie pod fundamentami jest konieczne, musi być ono powierzone firmie posiadającej specjalistyczną wiedzę. To na niej, i na projektancie, spoczywa konieczność doboru odpowiednich materiałów, przekrojów, rozstawu pali, czy też sposobu ich wprowadzenia w ziemię – takich jak wbicie, wkręcenie, wciśnięcie w grunt.

Palowanie pod fundamenty

Przystępując do budowy domu najpierw skupiamy się na fundamentach. Są one nieodzowną częścią tradycyjnego budownictwa, sprawiają bowiem, że ciężar bryły budynku rozłożony jest równomiernie na większym obszarze. Jednak nie zawsze rozwiązania klasyczne, czyli fundamenty wylewane z betonu, jest technicznie możliwe do przeprowadzenia. Zdarza się bowiem, że warunki na działce nie pozwalają ich wykonać, albo czynią je bardzo kosztownymi. Związane jest to z brakiem odpowiedniej nośności podłoża. Typowym przykładem jest działka z dużą ilością wód gruntowych albo też o dużym nachyleniu terenu. Brak spójności gruntu i jego skłonność do odkształceń determinuje użycie innych rozwiązań. Równie skutecznych a przyjaznych cenowo.

Decydując się na wykonanie fundamentów na palach zyskujemy nowoczesne, sprawdzone rozwiązania. Użyć ich można nawet na gruntach grząskich, podmokłych, stokach. Oczywiście tego typu pracami nie zajmuje się każda firma i należy skierować się w stronę podmiotów faktycznie specjalizujących się w palowaniu fundamentów. W przypadku podjęcia współpracy z firmą geobud uzyskujemy doradztwo, doświadczenie wynikłe z wielu lat pracy w branży oraz świadomość, że przyszłość budynku spoczywać będzie w rękach fachowców.

Czy mikropale mogą zastąpić tradycyjne fundamenty?

Rozwiązaniem polecanym dla domów jednorodzinnych, w przypadku których w grę nie wchodzą tradycyjne fundamenty, jest zastosowanie tak zwanych mikropali. Ich zadaniem jest zapewnienie budynkowi stabilności mimo niekorzystnych warunków terenowych, braku spójności wierzchniej warstwy gruntu. Mikropale wprowadzane są na głębokość pozwalającą na stabilne oparcie i zakotwiczenie. Wykorzystują zatem głębsze warstwy gruntu, by odpowiednio przenieść ciężar budynku i ustabilizować go.

Mikropale mają długość dostosowaną do głębokości warstwy nośnej gruntu. Dopiero po ocenie tej głębokości można zdecydować się na jedno z dostępnych rozwiązań i dobrać długość mikropali.
Ponieważ ciężar budynku musi być równomiernie i stabilnie rozłożony konieczna jest wiedza fachowa i przeprowadzenie stosowanych badań i wyliczeń. Na ich podstawie uzyskujemy informację:
- na jaką głębokość mają sięgać mikropale,
- jaka powinna być grubość mikropali,
- jak dobrać średnicę mikropali do bryły budynku,
- z jakiego materiału wykonać mikropale.

Częstym materiałem jest beton, używany do wykonania tak zwanych pali formowanych. Jest to typowe rozwiązanie w warunkach wysokich wód gruntowych. W zależności jednak od warunków można też użyć stali albo żelbetu.

Wykonywanie palowania pod fundamentami

Po dokonaniu stosowanych obliczeń i wykonaniu projektu palowania można przystąpić do praktycznej realizacji. Pierwszym etapem jest oczywiście wywiercenie otworów pod pale fundamentowe. Ponieważ mimo zastosowania wiertnic ziemia może mieć skłonność do rozmywania i osuwania się otwory muszą być odpowiednio zabezpieczone.
W drugim etapie zatem jako wypełnienie stosuje się zawiesiny iłowe. Dopiero po takim wzmocnieniu ścianek odwiertu można przejść do kolejnego kroku. W trzecim etapie w powstałe otwory wtłaczany jest pod ciśnieniem zaczyn cementowy, w razie potrzeby używając też zbrojenia I wreszcie czwarty etap, sprowadzający się do połączenia całości pali. Opiera się na nich wieniec żelbetowy, który stanowi podstawę pod przyszłe ściany i słupy domu.

W przypadku budowy na gruntach trudnych, na przykład namułach, ze względu na dużą zawartość składników organicznych nie należących do stabilnych, mikropale muszą być odpowiednio wzmocnione. Analogicznie jak w klasycznych fundamentach używa się do tego prętów zbrojeniowych lub kształtowników.